Handelsbetingelser

Nordisk Salon Inventar Aps

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige bestillinger foretaget via www.nordisksaloninventar.dk (herefter benævnt Hjemmesiden) og regulerer således forholdet mellem Nordisk Salon Inventar ApS (herefter benævnt Nordisk Salon Inventar) som Nordisk Salon Inventar og vedkommende, der foretager den pågældende bestilling (herefter benævnt Køber), medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Nordisk Salon Inventar og Køber (herefter tilsammen benævnt Parterne). I så fald skal betingelserne i sådanne skriftlige aftaler have forrang, såfremt disse udtrykkeligt fastsætter andet end nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser.

Ved uoverensstemmelser mellem nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser og Købers evt. egne betingelser skal nærværende salgs- og leveringsbetingelser tillægges forrang, med mindre de afvigende betingelser er accepteret skriftligt af begge parter.

1.0.   Aftalegrundlag
1.1.   Hjemmesiden tilbyder Nordisk Salon Inventar en række varer til CVR registrerede frisør saloner.
1.2.   Nordisk Salon Inventar sælger således ikke til forbrugere.
1.3.   Købers endelige bestilling på Hjemmesiden er at betragte som et tilbud om køb af de pågældende produkter. En aftale er først bindende for Nordisk Salon Inventar, når Køber har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse, der skal betragtes som Nordisk Salon Inventars accept af Købers tilbud, eller når levering er sket.
1.4.   Køber er forpligtet til efter modtagelsen af ordrebekræftelsen at gennemgå denne og indenfor 48 timer kontakte Nordisk Salon Inventar, såfremt ordrebekræftelsen ikke stemmer overens med det i øvrigt mellem Parterne aftalte. I modsat fald anses ordrebekræftelsen for bindende med det afgivne indhold.
1.5.   Nordisk Salon Inventars lagerliste opdateres en gang i døgnet, hvorfor enhver ordrebekræftelse fra Nordisk Salon Inventar er afgivet med forbehold for, at varen findes på Nordisk Salon Inventars lager på tidspunktet for ordrebekræftelsen og således ikke er udsolgt samt med forbehold for i modsat fald at Nordisk Salon Inventar har mulighed for at fremskaffe den pågældende vare. Såfremt det måtte vise sig, at varen ikke kan fremskaffes, er Nordisk Salon Inventar berettiget til at tilbagekalde den afgivne ordrebekræftelse uden at dette i øvrigt berettiger Køber til at rejse krav af nogen art.

2.0.   Aftaleindgåelse
2.1.   Alle aftaler indgås på dansk.
2.2.   Køber kan altid få en kopi af sin ordrebekræftelse ved at sende Nordisk Salon Inventar en forespørgsel om dette.

3.0.   Priser
3.1.   Den for varen gældende pris er den, der er angivet på ordrebekræftelsen. Hertil kommer omkostninger forbundet med levering, der i det hele afholdes af Køber.
3.2.   De på Hjemmesiden og ordrebekræftelsen oplyste priser er dagspriser og er angivet i danske kroner ekskl. moms og eksl. forsendelse mv., der angives separat. Der tages forbehold for evt. fejlangivelser og forglemmelser.
3.3   Såfremt Nordisk Salon Inventars omkostninger forøges som følge af Købers forhold, er Nordic Salon Inventar berettiget til at kræve godtgørelse herfor.

4.0.   Betaling
4.1.   Betaling sker kort forinden afsendelse af varen.
4.2.   Der kan i Nordisk Salon Inventars webshop gebyrfrit betales med følgende betalingskort - Dankort, Visa, Mastercard, Maestro, Visa Electron, JCB og American Express.
4.3.   Derudover skal betaling af fakturaer ske jævnfør den på fakturaen angivne betalingsbetingelse.
4.4.   Ved forsinket betaling påregnes 2%  forsinkelsesrente per påbegyndt måned med tillæg af rentes rente.
4.5.   Ved hver rykkerskrivelse pålægges et rykkergebyr på 100 DKK.
4.6.   Nordic Salon Inventar forbeholder sig retten til at standse alle yderligere leveringer ved forsinket betaling.
4.7.   Ejendomsforholdet over det solgte forbliver hos Nordisk Salon Inventar, indtil den samlede ordre er betalt.
4.8.   Køber er afskåret fra at modregne eller i øvrigt tilbageholde nogen del af købesummen på baggrund af evt. modfordringer af nogen art uden Nordisk Salon Inventars forudgående skriftlige samtykke.

5.0.   Levering
5.1.   Alle varer sendes direkte fra Nordisk Salon Inventars leverandører til kunden.
5.2.   Levering sker til den af Køber skriftligt oplyste adresse.
5.3.   Levering af varer fra Nordisk Salon Inventar anses for sket, når varen er leveret på den skriftligt oplyste adresse.
5.4.   Risikoen for varen overgår til køber på leveringstidspunktet.

6.0.   Forsinkelse
6.1.   Hvis levering ikke finder sted senest 6 uger efter bestilling, giver Køber Nordisk Salon Inventar en frist på yderligere 14 dage til at levere varen, således at forsinkelse først anses at foreligge 8 uger efter bestilling i det omfang der ikke er sket levering.
6.2.   Såfremt de bestilte varer ikke er modtaget af Køber senest 8 uger efter modtagelsen af en ordrebekræftelse, er Køber berettiget til fortsat at afvente levering i henhold til nærmere aftale med Nordisk Salon Inventar eller annullere leverancen. Køber er dog ikke berettiget til erstatning af nogen art ved en eventuel annullering heraf. 

7.0.   Uforudsete begivenheder (ansvarsfrihed)
7.1.   Nordisk Salon Inventar er ikke ansvarlige for manglende opfyldelse og kan således ikke anses for at have misligholdt sine forpligtelser, såfremt en manglende opfyldelse skyldes forhold, som Nordisk Salon Inventar, eller dennes leverandører, ikke er herre over (force majeure), herunder men ikke begrænset til vejrlig og andre naturkatastrofer, terroristhandlinger, krig, regerings- og myndighedshandlinger, strejke, transportproblemer, manglende eller utilstrækkelig levering fra leverandør, fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr. Nordisk Salon Inventar har i så fald ret til en rimelig forlængelse af leveringsfristen, dog således at Køber er berettiget til at ophæve aftalen, såfremt det pågældende forhold varer i mere end 60 på hinanden følgende arbejdsdage.
7.2.   Nordisk Salon Inventar skal straks og uden ugrundet ophold skriftligt underrette Køber, såfremt Nordisk Salon Inventar ønsker at påberåbe sig forhold som nævnt i pkt. 7.1.

8.0.   Returret
8.1.   Nordisk Salon Inventar tager kun varer retur efter forudgående skriftlig aftale.
8.2.   Returvarer må ikke have været anvendt, beskadiget og emballagen skal være som ny.
8.3.   Dele og komponenter der ikke opfylder disse krav fratrækkes kreditnotaen.
8.4.   For alle returvarer påregnes et returneringsgebyr på 20% af den fakturerede pris eller varelinie, såfremt ikke andet er aftalt.
8.5.   Det er ikke muligt at returnere kundespecificerede produkter samt skaffevarer.

9.0.   Mangler
9.1.   Køber har pligt til straks ved leveringen at foretage en grundig og tilbundsgående undersøgelse af varen.
9.2.   Såfremt Køber konstaterer eller burde konstatere, at varen er behæftet med mangler, skal Køber straks og uden ugrundet ophold give Nordisk Salon Inventar skriftlig meddelelse herom. I den forbindelse skal det klart fremgå, hvori manglen består. I modsat fald anses en mangel ikke at foreligge, og Køber mister retten til senere at gøre manglerne gældende.
9.3.   Såfremt Køber kan godtgøre mangler ved varen, er Nordisk Salon Inventar efter eget valg berettiget til at foretage omlevering eller afhjælpning. Dette skal i givet fald ske indenfor rimelig tid. Såfremt Nordisk Salon Inventar foretager rettidig omlevering eller afhjælpning, har Køber ikke ret til hverken at hæve aftalen eller kræve erstatning eller anden økonomisk kompensation som følge af manglen.
9.4.   I forbindelse med en evt. omlevering eller afhjælpning skal Køber loyalt medvirke til, at sådanne foranstaltninger kan gennemføres.
9.5.   Nordisk Salon Inventar afholder rimelige omkostninger ved returnering af den leverede vare som følge af en berettiget reklamation.
9.6.   Ved returnering af varer til Nordisk Salon Inventar bærer Køber risikoen for transport af varerne i den forbindelse.
9.7.   I tilfælde af, at Nordisk Salon Inventar ikke kan konstatere fejl, som Nordisk Salon Inventar er ansvarlig for, ved de leverede varer i overensstemmelse med Købers reklamation, er Nordisk Salon Inventar berettiget til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, som Nordisk Salon Inventar er påført som følge af Købers fejlagtige reklamation. Nordisk Salon Inventar er berettiget til at foretage en eller flere afhjælpninger/omleveringer.
9.8.   Såfremt omlevering eller afhjælpning ikke sker rettidigt, kan Køber hæve aftalen og kræve tilbagebetaling af betalte ydelser, vedrørende den mangelfulde genstand, idet Købers misligholdelsesbeføjelser da er begrænset hertil.

 

10.0.   Ansvarsbegrænsning
10.1.   Nordisk Salon Inventar er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler, dog således at Nordisk Salon Inventars evt. erstatningsansvar begrænser sig til tilfælde, hvor Nordisk Salon Inventar har udvist grov uagtsomhed eller forsæt og omfatter ikke indirekte tab af nogen art, herunder men ikke begrænset til drift- og avancetab og tab som følge af Købers retsforhold overfor tredjemand. Endvidere kan et krav om erstatning eller anden økonomisk kompensation ikke overstige fakturabeløbet ekskl. moms for den leverede vare. 

11.0.   Produktansvar
11.1.   Nordisk Salon Inventar er ansvarlig for personskade i overensstemmelse med lov nr. 371 af 7.6.1989 om produktansvar.  
11.2.   For tingskade forårsaget af en defekt ved et leveret produkt er Nordisk Salon Inventar alene ansvarlig for i det omfang det godtgøres, at den skadevoldende defekt skyldes fejl eller forsømmelser fra Nordisk Salon Inventars side eller andre som Nordisk Salon Inventar har ansvaret for.
11.3.   Nordisk Salon Inventar er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andre økonomiske følgeskader indtrådt hos Køber eller tredjemand som følge af defekte produkter.
11.4.   Krav på erstatning eller anden økonomisk kompensation for tingsskade kan ikke overstige fakturabeløbet ekskl. moms for den leverede vare.

12.0.   Ophavsret
12.1.   Indhold på Hjemmesiden, herunder billeder, tekster, design m.m. er beskyttet af ophavsretsloven. Uautoriseret brug af dette vil kunne medføre retsforfølgelse.

13.0.   Kommunikation
13.1.   Meddelelser i forbindelse med nærværende aftale kan af Køber fremsendes pr. brev med bindende virkning til Nordisk Salon Inventar Aps eller pr. email til info@nordisksaloninventar.dk

14.0.   Værneting og lovvalg
14.1.   Såfremt der opstår retstvister i henhold til nærværende aftale, skal disse afgøres efter dansk ret med retten i Kolding som værneting.

15.0.   Ændret lovgivning mv
15.1.   Såfremt en eller flere af bestemmelserne i nærværende aftale erklæres for ugyldige eller i øvrigt ikke kan opretholdes som følge af ændringer i lovgivningen eller meddelte myndighedskrav, er Parterne enige om, at aftalen ikke i sin helhed skal anses for ugyldig eller opsagt.